Уверение за познавање на јазик

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје врши проверка на знаењето на македонскиот, албанскиот, турскиот, англискиот, германскиот, италијанскиот, францускиот, словенечкиот, хрватскиот, шпанскиот и на други јазици.

Постојат два вида на проверка на знаењето...

Проверката на знаењето за уверение за познавање на македонскиот јазик (без наведено рамниште) и за уверение за познавање странски јазик (без наведено рамниште) се изведува преку устен испит. 


Износот за изведување на оваа проверка е 1.600 денари. Пример на уплатница ТУКА

Проверката на знаењето за уверение за одредување на нивото на познавање на странскиот јазик според Заедничката европска референтна рамка за јазиците на Советот на Европа ЗЕРРЈ се изведува преку писмен и устен испит.


Износот за изведување на оваа проверка е 2.200 денари. Пример на уплатница ТУКА

Покрај износот за проверката на знаењето, кандидатите треба да достават потврда за уплата и на 50 денари административна такса. Пример на уплатница
ТУКА

Уплатата треба да ја извршите пред да се пријавите на наведениот линк, бидејќи уплатниците треба да ги прикачите на линкот. Оригинал уплатниците треба да ги доставите на професорот на денот на полагањето.

Пријавување: Заинтересираните кандидати бираат кој од понудените термини за испитување им одговара најмногу и се пријавуваат електронски најдоцна до рокот предвиден за пријавување за тој термин (пријавите пристигнати по овој рок за пријавување ќе важат за следниот термин за испитување, в. табела долу).

 

Рок за пријавување:

31.03.2021 година
04.04.2021 година     
07.04.2021 година    
11.04.2021 година   
14.04.2021 година  
18.04.2021 година
21.04.2021 година
25.04.2021 година  

Термини за испитување:

02.04.2021 година 
06.04.2021 година 
09.04.2021 година 
13.04.2021 година 
16.04.2021 година 
20.04.2021 година 
23.04.2021 година 
27.04.2021 година 

Рок за пријавување:

02.05.2021  година 
05.05.2021  година 
09.05.2021  година     
12.05.2021  година
16.05.2021  година
19.05.2021  година 
23.05.2021  година 
26.05.2021  година 

Термини за испитување:

04.05.2021  година 
07.05.2021  година
11.05.2021  година
14.05.2021  година  
18.05.2021  година
21.05.2021  година
25.05.2021  година
28.05.2021  година         

Пријавувањето се врши со пополнување на пријавата на следниот ЛИНК:

На денот на полагањето кандидатите задолжително со себе треба да носат документ за лична идентификација (лична карта или пасош).

Уверението за извршената проверка се издава во рок од два работни дена по испитувањето, а се подига во Архивата на Факултетот од 14 до 15 часот.

Кандидатите кои не го положиле тестот или не го освоиле нивото кое им е потребно за учество на конкурс и слично, можат повторно да го полагаат тестот по изминати 4 месеци.