Уверение за познавање на јазик

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје врши проверка на знаењето на македонскиот, албанскиот, турскиот, англискиот, германскиот, италијанскиот, францускиот, словенечкиот, хрватскиот, шпанскиот и на други јазици.

Постојат два вида на проверка на знаењето...

Проверката на знаењето за уверение за познавање на македонскиот јазик (без наведено рамниште) и за уверение за познавање странски јазик (без наведено рамниште) се изведува преку устен испит. 


Износот за изведување на оваа проверка е 1.600 денари. Пример на уплатница ТУКА

Напомена: За странските државјани заинтересирани за упис на прв циклус студии на УКИМ се бара положен тест ТЕМАК, односно сертификат за познавање на македонскиот јазик како странски. Информациии за ТЕМАК на следниот линк https://flf.ukim.mk/cetis-mak-en/

Проверката на знаењето за уверение за одредување на нивото на познавање на странскиот јазик според Заедничката европска референтна рамка за јазиците на Советот на Европа ЗЕРРЈ се изведува преку писмен и устен испит.


Износот за изведување на оваа проверка е 2.200 денари. Пример на уплатница ТУКА

Покрај износот за проверката на знаењето, кандидатите треба да достават потврда за уплата и на 50 денари административна такса. Пример на уплатница
ТУКА

Уплатата треба да ја извршите пред да се пријавите на наведениот линк, бидејќи уплатниците треба да ги прикачите на линкот. Оригинал уплатниците треба да ги доставите на професорот на денот на полагањето.

Пријавување: Заинтересираните кандидати бираат кој од понудените термини за испитување им одговара најмногу и се пријавуваат електронски најдоцна до рокот предвиден за пријавување за тој термин (пријавите пристигнати по овој рок за пријавување ќе важат за следниот термин за испитување, в. табела долу).

 

Рок за пријавување:

29.09.2021 година
03.10.2021 година
06.10.2021 година
10.10.2021 година
13.10.2021 година
17.10.2021 година
20.10.2021 година
24.10.2021 година
27.10.2021 година
31.10.2021 година

Термини за испитување:

01.10.2021 година
05.10.2021 година
08.10.2021 година
12.10.2021 година
15.10.2021 година
19.10.2021 година
22.10.2021 година
26.10.2021 година
29.10.2021 година
02.11.2021 година

Рок за пријавување:

31.10.2021 година  
03.11.2021 година     
07.11.2021 година    
10.11.2021 година   
14.11.2021 година  
17.11.2021 година
21.11.2021 година
24.11.2021 година
28.09.2021 година
 

Термини за испитување:

02.11.2021 година     
05.11.2021 година    
09.11.2021 година   
12.11.2021 година  
16.11.2021 година
19.11.2021 година
23.11.2021 година
26.11.2021 година
30.11.2021 година

Пријавувањето се врши со пополнување на пријавата на следниот ЛИНК:

На денот на полагањето кандидатите задолжително со себе треба да носат документ за лична идентификација (лична карта или пасош).

Уверението за извршената проверка се издава во рок од два работни дена по испитувањето, а се подига во Архивата на Факултетот од 14 до 15 часот.

Кандидатите кои не го положиле тестот или не го освоиле нивото кое им е потребно за учество на конкурс и слично, можат повторно да го полагаат тестот по изминати 4 месеци.