Ценовник

Ценовник
за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје
за образовни, административни и други видови услуги
Р. бр. Вид услуга Денари
1. Промена на студиска програма 500
2. Промена на насока во рамки на студиска програма 500
3. Промена на статусот на студентот од редовен во вонреден и обратно 1000
4. Префрлување од друг универзитет на ФЛФ 6000
5. Упис на друга насока по дипломирањето 2000
6. Испишување од факултет 1000
7. Издавање дупликат-исписница 600
8. Издавање документи за мобилност за странство 1000
9. Издавање уверение за положени испити 600
10. Издавање уверение за дипломирање и диплома (за студентите запишани до 2008/2009 и 2008/2009) 2500
11. Издавање уверение за дипломирање, диплома и додаток на диплома 3500
12. Издавање додаток на диплома 600
13. Издавање дупликат на уверение 2000
14. Издавање дупликат на диплома 3000
15. Издавање дупликат на додаток на диплома 2000
16. Издавање дупликат на индекс 2000
17. Издавање на диплома по итна постапка 1000 + 3000 на с-ка на УКИМ
18. Уплата за испит по третпат или по повеќе пати 500
19. Уплата за комисиски испит 1000
20. Пријавување на испит по рокот 400
21. Запишување или заверување на семестар или година по рокот 2000
22. Електронско бирање на предмети по рокот 2000
23. Оцена и одбрана на дипломска работа 2000
24. Префрлање од стара на нова студиска програма 1500
25. Преполагање на испит 500
26. Издавање потврда на студент (потврда за редовен/вонреден студент) 100
27. Издавање потврди за специфични барања 1500
28. Признавање на претходно положени испити  за признавање на кредити 1025 по предмет
29. Издавање на наставен план и програма за во странство 1500
30. Запишување на предмет по вторпат 600
31. Запишување на предмет по третпат 1200
32. Промена на тема на дипломска работа 400
33. Административен упис на семестар 600
34. Административно заверување семестар 300
35. Префрлање од друг факултет/универзитет на постдипломски и докторски студии + трошоци за студии 15000
36. Продолжување на рокот за изработка на магистерски труд 6000
37. Промена на тема на магистерска работа 1500
38. Продолжување на рокот за изработка на докторски труд 6000
39. Продолжување на рокот за постдипломски студии 6000
40. Спроведување постапка за одбрана на докторска дисертација за странци 100.000
41. Промена на изборен предмет 600
Ценовник
за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје
за образовни, административни и други видови услуги