Ценовник

Ценовник за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје за образовни, административни и други видови услуги

Р. бр.Вид услугаДенари
1.Промена на студиска програма500
2.Промена на насока во рамки на студиска програма500
3.Промена на статусот на студентот од редовен во вонреден и обратно1000
4.Префрлување од друг универзитет на ФЛФ6000
5.Упис на друга насока по дипломирањето2000
6.Испишување од факултет1000
7.Издавање дупликат-исписница600
8.Издавање документи за мобилност за странство1000
9.Издавање уверение за положени испити600
10.Издавање уверение за дипломирање и диплома (за студентите запишани до 2008/2009 и 2008/2009)2500
11.Издавање уверение за дипломирање, диплома и додаток на диплома3500
12.Издавање додаток на диплома600
13.Издавање дупликат на уверение2000
14.Издавање дупликат на диплома3000
15.Издавање дупликат на додаток на диплома2000
16.Издавање дупликат на индекс2000
17.Издавање на диплома по итна постапка1000 + 3000 на с-ка на УКИМ
18.Уплата за испит по третпат или по повеќе пати500
19.Уплата за комисиски испит1000
20.Пријавување на испит по рокот400
21.Запишување или заверување на семестар или година по рокот2000
22.Електронско бирање на предмети по рокот2000
23.Оцена и одбрана на дипломска работа2000
24.Префрлање од стара на нова студиска програма1500
25.Преполагање на испит500
26.Издавање потврда на студент (потврда за редовен/вонреден студент)100
27.Издавање потврди за специфични барања1500
28.Признавање на претходно положени испити  за признавање на кредити1025 по предмет
29.Издавање на наставен план и програма за во странство1500
30.Запишување на предмет по вторпат600
31.Запишување на предмет по третпат1200
32.Промена на тема на дипломска работа400
33.Административен упис на семестар600
34.Административно заверување семестар300
35.Префрлање од друг факултет/универзитет на постдипломски и докторски студии + трошоци за студии15000
36.Продолжување на рокот за изработка на магистерски труд6000
37.Промена на тема на магистерска работа1500
38.Продолжување на рокот за изработка на докторски труд6000
39.Продолжување на рокот за постдипломски студии6000
40.Спроведување постапка за одбрана на докторска дисертација за странци100.000
41.Промена на изборен предмет600