Декан

проф. д-р Владимир Мартиновски
Редовен професор
(+389) (02) 3240-401
dekanflf@flf.ukim.edu.mk

Продекан за настава

проф. д-р Калина Малеска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
prodekannastava@flf.ukim.edu.mk

Продекан за финансии

проф. д-р Ваљбона Тоска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
prodekanfinansii@flf.ukim.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка

проф. д-р Руска Ивановска-Наскова
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
prodekannauka@flf.ukim.edu.mk

ДЕКАН

проф. д-р Анета Дучевска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-401
dekanat@flf.ukim.edu.mk

Продекан за настава

доц. д-р Осман Емин
Доцент
(+389) (02) 3240-493
osmanemin@flf.ukim.edu.mk

Продекан за финансии

проф. д-р Ваљбона Тоска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
valbona_toska@yahoo.com

Продекан за наука и меѓународна соработка

проф. д-р Маја Бојаџиевска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk