Бр. 08-877/4

26.9.2023 година

Скопје

 

                Врз основа на членовите 14 и 15 од Статутот на Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 08-348 од 21.4.2011 година, Одборот на Фондацијата распишува

 

КОНКУРС

за доделување стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

                Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува стипендии за студенти:

 1. на прв циклус студии, на студиските програми по француски јазик и книжевност на Катедрата за романски јазици и книжевности и на Катедрата за преведување и толкување (со француски јазик како прв/втор јазик) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
 2. на втор циклус студии, на студиските програми Наука за јазик – Романистика (француски јазик) и Наука за книжевност и културолошки студии – Романистика (француска книжевност);
 3. на трет циклус студии, на студиските програми Наука за јазик – Романистика (француски јазик) и Наука за книжевност и културолошки студии – Романистика (француска книжевност).

 

 1. Право да конкурираат имаат сите запишани студенти:
 2. на прв циклус студии, на студиските програми по француски јазик и книжевност на Катедрата за романски јазици и книжевности и на Катедрата за преведување и толкување (со француски јазик како прв/втор јазик) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
 3. на втор циклус студии, на студиските програми Наука за јазик – Романистика (француски јазик) и Наука за книжевност и културолошки студии – Романистика (француска книжевност);
 4. на трет циклус студии, на студиските програми Наука за јазик – Романистика (француски јазик) и Наука за книжевност и културолошки студии – Романистика (француска книжевност).

 

 1. Висината на стипендијата изнесува 12.000,00 денари месечно.

 

 • Правата и обврските на корисниците на стипендијата ќе се утврдат со договор.

 

 1. Потребни документи:

– пријава од кандидатот со назнака дека се работи за Конкурс за доделување стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“;

– биографија (CV).

 

 1. Пријавите, со потребната документација, се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот на веб-страниците на УКИМ и на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

Документите се поднесуваат електронски на следнава е-адреса: n.p.kostovska@ukim.edu.mk

 

Фондација „Константин Стојанов“ при

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје