Акредитација

Решение за акредитација на студиска програма „Наука за јазик“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиска програма „Наука за книжевност“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Македонска книжевност и јужнословенски книжевности“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Македонска книжевност“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Македонски јазик и лингвистика“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за акредитација на студиската програма „Македонистика – Применета лингвистика и македонистика“ трет циклус тригодишни докторски студии_2018

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус тригодишни студии по „Македонистика“_2018

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус тригодишни студии по „Наука за јазик“_2018

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус тригодишни студии по „Наука за книжевност“_2018

 

Решение-за-акредитација-на-студиска-програма-„Македонистика-македонска-книжевност“-трет-циклус-тригодишни-докторски-студии_2015

Решение-за-почеток-со-работа-на-студиската-програма-од-трет-циклус-на-докторски-студии-по-„Македонистика-македонска-книжевност“_2015

Решение-за-акредитација-на-студиска-програма-„Наука-за-јазик“-трет-циклус-тригодишни-докторски-студии_2015

Решение-за-акредитација-на-студиска-програма-„Наука-за-книжевност“-тригодишни-докторски-студии_2015

Решение-за-почеток-со-работа-на-студиските-програми-од-трет-циклус-на-студии-на-Флф-при-УКИМ_2015