д-р Александра Саржоска,
редовен професор

e-mail:

asarzoska@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 413

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на италијанскиот јазик 1 – Фонетика и морфологија

Граматика на италијанскиот јазик 4 – Лексикологија

Граматика на италијанскиот јазик 7 – Социолингвистика

Историја на италијанскиот јазик

Италијанизмите од сферата на кулинарството, модата и

 музиката во македонскиот јазик

Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација

Настава на постдипломски студии:

Диверcификација на современиот италијански јазик

Настава на докторски студии:

Функционалните стилови во италијанскиот јазик од

аспект на зборообразувањето