д-р Анета Наумоска ,
доцент

e-mail:

 aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 487

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 1 и 2

Британска цивилизација

Американска цивилизација

Историја на англискиот јазик

Психолингвистика