д-р Анжела Николовска,
редовен професор

e-mail:

anzela12@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 432

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по англиски јазик 1 и 2

Практична подготовка за наставата по англиски јазик 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Следење и оценување во наставата по англиски јазик

како странски

Настава и усвојување на странските јазици –

лингводидактички поставки

Настава на докторски студии:

Усвојување странски јазици