д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор

e-mail:

biljana.mirchevska@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 482

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

 

 

 

 

Настава на постдипломски студии:                                    

Граматика на рускиот јазик

Контрастивна анализа на рускиот и на

македонскиот јазик

Методика на наставата по руски јазик

 

Словенска фразеологија

Споредбена анализа на рускиот

и на македонскиот јазик

Конференциско консекутивно толкување

Контрастивна анализа на говор и терминологија