д-р Бисера Станкова,
вонреден професор

e-mail:

biserastankova@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 443

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Вовед во германстиката 1 и 2

Современ германски јазик 3 и 4

Германски јазик 3В и 4В

Настава на постдипломски студии:

Семантика на германскиот јазик