м-р Бранка Гривчевска,
лектор

e-mail:

grivbra@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по италијански јазик 1 и 2

Практична подготовка за наставата по италијански јазик 1 и 2

Теорија на преведувањето и толкувањето 1 и 2

Конференциско толкување од италијански на

 македонски јазик и обратно 1 и 2

Граматика на италијанскиот јазик 4-Лексикологија (вежби)

Современ италијански јазик 5 и 6