м-р ЕкатеринаТерзијоска,
виш лектор

e-mail:

kskskzm@mail.ru

Телефонски бр. кабинет:

32 40 452

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

 

 

 

 

 

 

Настава на постдипломски студии: 

Современ руски јазик

Терминологија

Практика на преведување

Руски јазик Ц

Усно консекутивно преведување

Усно симултано преведување

 

Словенска фразеологија

Споредбена анализа на рускиот и на македонскиот јазик

Конференциско консекутивно толкување

Конференциско симултано толкување

Контрастивна анализа на говор и терминологија