д-р Елена Ончевска Агер,
вонреден професор

e-mail:

elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 487

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Практична подготовка за наставата по англиски јазик 1 и 2

Стратегии на учење

Следење и оценување во наставата по англиски како

странски јазик

Настава на постдипломски студии:

Мотивациски фактори во наставата по странски јазик