д-р Емилија Бојковска,
редовен професор

e-mail:

bojkovskae@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 443

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Морфологија на герм. јаз. 1, 2

Германски јазик 1Б, 2Б (заедничка настава)

Синтакса на германскиот јазик 1, 2

Историја на германскиот јазик 1, 2

Контрастивна анализа за преведувачи толкувачи

(германски-македонски) 1, 2

Толкување од герм. на мак. јаз. и обратно 1, 2

Преведување од герм. на мак. јаз. 1, 2

Стручна терминологија 2 (право) на германски јазик

Настава на постдипломски студии:

Валентност, рекција и конгруенција   

Именската и придавската синтагма во германскиот

и во македонскиот јазик

Конференциско консекутивно толкување од герм.

 на мак. јаз. и обратно1, 2

Конференциско симултано толкување од герм.

на мак. јаз. и обратно 1, 2

Контрастивна анализа на говор и терминологија

Методологија и техника на научното дело

Усвојување на германскиот како странски јазик

(предмет DLL 2)

Германскиот како туѓ јазик (предмет DLL 3)

Настава на докторски студии:

Граматички модели

Синтаксичка повеќезначност