д-р Емина Авдиќ,
редовен професор

e-mail:

emina@ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 461

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по германски јазик 1, 2

Методика 3 – Наставна програма и планирање на

наставата по германски јазик

Методика 4 – Задачи, вежби и интеракција во

наставата по германски јазик

Теорија на преведувањето и на толкувањето 1, 2

Симултано и консекутивно толкување од

македонски на германски јазик и обратно (Б и В)

Културолошки проучувања 1,2,3, 4 (Б и В)

Настава на постдипломски студии:

Настава и усвојување на странските јазици –

лингводидактички поставки

Интеркултурниот пристап во наставата по германски јазик

како странски јазик

Конференциско консекутивно и симултано толкување

толкување од македонски на германски јазик и обратно

Интеркултурна комуникација

 Предметна програма и планирање на наставата

(предмет DLL 6)

Наставни материјали и медиуми (предмет DLL 5)

Задачи, вежби и интеракција (предмет DLL 4)

Настава на докторски студии:

Интеркултурна комуникација

Преведување култури