д-р Фаркета Дибра Зеќири,
доцент

e-mail:

farketadibra@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по албански јазик  1 и 2

Методика на наставата по албанска книжевнст 1 и 2

Консекутивно толкување од македонски јазик

на албански јазик  1 и 2