д-р Ирина Талевска,
доцент

e-mail:

irinatalevska@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 483

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Италијанска книжевност 1 – Среден век и Данте

Италијанска книжевност 2 – Хуманизам и ренесанса

Италијанска книжевност 3 – Барок и просветителство

Италијанска книжевност 4 – Романтизам и 19 век

Жените авторки во италијанската проза

Италијанскиот роман на филм

Италијанската новела: од Бокачо до постмодерната

Настава на постдипломски студии:

Антисемитизмот и холокаустот во книжевноста