м-р Ивана Дуцкиноска,
лектор

e-mail:

iduckinoska@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 1 и 2

Современ англиски јазик 7 и 8