д-р Јасминка Делова-Силјанова, вонреден професор

e-mail:

jasmin.del@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 482

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава на постдипломски студии: 

 

 

 

 

 

Настава на докторски студии:                                

Граматика на чешкиот јазик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Чешка книжевност 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Практика на преведување (мак.-чеш.) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Контрастивна анализа на чешкиот и на

македонскиот јазик 1, 2

Книжевен превод

Деловно-технички превод

Дипломски труд – креативно / научно пишување

 (чешки-македонски)

Чешки јазик 1, 2, 3, 4 (како странски јазик)

Вовед во славистика 1,2

 

 

Стратегии на преведување од чешки, руски и полски

на македонски јазик и обратно

Варијантите на чешкиот литературен јазик

Фантастиката во книжевноста

(чешко-руско-полски паралели)

 

Општоразговорниот чешки јазик во преводите

 на македонски јазик

Универбизацијата во чешкиот, во рускиот и во

полскиот јазик

Современа чешка книжевност

Женското прозно писмо во чешката,

во руската и во полската книжевност