К А Л Е Н Д А Р

на јавни настани на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески” при УКИМ

 

IX студентска филолошка конференција „Како си ми?”

30 септември 2023 (сабота), 11:00, Сала за седници

 

Свечено доделување на наградите за превод „Драги
2 октомври 2023 (понеделник), 14:00, Аула

 

Гостување на писателката Лусие Фаулерова
3 октомври 2023 (вторник), 9:30, Библиотека за славистика

 

Гостување на писателката Наџат Ел Хачми
3 октомври 2023 (вториник), 10:00,

 

Библиотеката за романски јазици и книжевности
Промоции на нови преводи („Даблинци“ од Џејмс Џојс, „Среќа и други раскази“
од Кетрин Менсфилд), проекти и научни трудови на Катедрата за ПиТ
6 октомври 2023 (петок), 12:00, Сала за седници

 

Промоција на „Речникот на современиот мегленоромански дијалект”
од проф. д-р Петар Атанасов
13 октомври 2023 (петок), со почеток во 12:00, Сала за седници

 

Студентска книжевна вечер „Протоѕвезда”
(во организација на „Како си ми?”)
14 октомври 2023 (сабота), со почеток во 20:00, Кафе-книжарница „Буква”

 

Меѓународна научна конференција
„Како да го читаме Калвино денес: наследство, рецепција, преводи”
(по повод 100 години од раѓањето на Итало Калвино)
17 октомври 2023 (вторник), со почеток во 9:30, Сала за седници

 

Презентација на студентски книжевни преводи
од чешки, полски и руски јазик
27 октомври 2023 (петок), со почеток во 12:00, Сала за седници

Промоција на Зборникот научни трудови
„Предизвиците на компаративната книжевност во XXI век”
2 ноември 2023 (четврток), со почеток во 12:00, Сала за седници

 

Меѓународна научна конференција „Луан Старова – писател и истражувач”
8 ноември 2023 (среда), 10:00, Амфитеатар 1

 

Работилница на тема „Колонијалните и постколонијалните дискурси
во Робинзон Крусо од Д. Дефо, во Гуливеровите патувања од Џ. Свифт 
и во Игра на тронови од Џ. Р. Р. Мартин“ 
(“Colonial and Postcolonial Discourses in D. Defoe’s Robinson Crusoe
in J. Swift’s Gulliver’s Travels and in R. R. Martin’s A Game of Thrones“)
10 ноември 2023 (петок), 12:00, Сала за седници 

 

Поетска вечер со Влада Урошевиќ
15 ноември 2023 (среда), 18:00, Аула

 

Промоција на книгата „Сто години Шопова светлина”

од проф. д-р Кристина Николовска
22 ноември 2023 (среда), 12:30, Сала за седници

 

Предавање на д-р Николае Станчу
„Емил Сјоран и најновите француски стрипови”
23 ноември 2023 (четврток), 12:00, Библиотека за романски јазици и книжевности

 

Панел дискусија за влијанието на AI врз

обмислување нови начини на тестирање и оценување
4 декември 2023 (понеделник), 12:00, Сала за седници

 

Промоција на две книги во чест на Св. Климент Охридски
од проф. д-р Димитар Пандев
12 декември 2023 (вторник), 12:00, Сала за седници

 

Промоција на изданија на Катедрата за германски јазик и книжевност
15 декември 2023 (петок), 12:00, Сала за седници

 

Вечер на турскиот јазик, книжевност и култура
18 декември 2023 (понеделник), 18:00, Аула

 

Свечена седница на ННС и одбележување на
Патронатот на ФЛФ „Блаже Конески”
20 декември 2023 (среда), 12:30, Амфитеатар 3