д-р Агим Лека,
редовен професор

e-mail:

agimleka@hotmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 454

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Историја на албанска книжевност

Преглед на светска книжевност

Теорија на албанска книжевност

Настава на постдипломски студии:

Албански романтизам и протореализам

Настава на докторски студии:

Современа албанска книжевност