д-р Аслан Хамити,
редовен професор

e-mail:

asllan_hamiti@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 474

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Фонетика на албанскиот јазик

Фонологија на албанскиот јазик

Дијалектологија на албанскиот јазик 1 и 2

Преведување од албански на македонски јазик 2

Преведување од македонски на албански јазик 2

Настава на постдипломски студии:

Албанските говори во Северна Македонија

Настава на докторски студии:

Дијалектите на албанскиот јазик и географска лингвистика