д-р Мируше Хоџа,
редовен професор

e-mail:

hmirushe@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 426

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Морфологија на албанскиот јазик 1 и 2

Албанска култура и цивилизација 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Именскиот и глаголскиот систем на албанскиот јазик

Настава на докторски студии:

Албанско културно наследство