д-р Ваљбона Тоска,
вонреден професор

e-mail:

valbona_toska@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 426

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Синтакса на албанскиот јазик 1 и 2

Превод од албански на македонски јазик 3

Превод од македонски на албански јазик 3

Настава на постдипломски студии:

Синтакса на простата реченица

Настава на докторски студии:

Сложени реченични конструкции