НАСТАВЕН КАДАР

д-р Мира Беќар

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

Мира Беќар е д-р по Применета лингвистика. Вработена е како вонреден професор на Катедрата за англиски јазик и книжевност, при Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“, во Скопје. Од 2003 година предава Современ англиски јазик, поточно работи на развивање на вештините за разбирање, комуникација, преведување и пишување на англиски јазик. Исто така, предава Академско пишување, Вовед во применета лингвистика и Контрастивна анализа. Има наставно искуство со македонски и интернационални студенти во Македонија и во САД. Додипломските студии ги завршила на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“ во областа Англиски јазик и книжевност. Магистерските студии ги завршила на ,,Св. Кирил и Методиј, со истражувања вршени во САД, како стипендист на програмата Фулбрајт, во областа Наука за јазикот. Докторските студии ги завршила на Универзитетот Пердју (Purdue University) во САД во областа Примента лингвистика (Second language studies). Проектите кои досега ги иницирала или била вклучена како член се:  1) The University Academic Writing Project (во соработка со Британскиот Совет), 2) Literacy development in the Humanities (LIDHUM) со колеги од Романија, Украина, Швајцарија и Македонија, 3) член е на раководниот Одбор на COST Action IS 1401 – Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network,  4) Градење корпус од студентски текстови, за целите на меѓународен корпус на тесктови и 5) Финансиска транспарентност и отчетност во високото образование и науката во Република С. Македонија (НАкС и ФООМ). Одржала предавања на универзитети во САД, Колумбија, Србија и Хрватска. Организирала и учествувала во многубројни работилници и вебинари за академско пишување, аргументација, реторика и настава на англиски јазик. Преведува монографии и стручна литература. Учествува на меѓународни конфeренции од кои би ги издвоила Symposium on second language writing, Writing Research Across Borders (WRAB), конференциите оджани од Норвешката асоцијација на англисти (NFEAP). Публикува на македонски и на англиски јазик во научно-истражувачките области применета лингвистика, поточно, реторика и пишување на прв и втор/странски јазик, методика и комуникација (фокус на онлајн комуникација) и критичка анализа на дискурсот. Покрај наставните и научно-истражувачките активности, Мира Беќар е претседател на синдикалната организација на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“, Скопје и член на Извршниот одбор на Независниот академски синдикат (НАкС).

 

Позначајни публикации:

Bekar, M. & Fay. R. (2020). Developing Anglo-centred Academic Literacy: Problematizing Understandings of Criticality. In A. Simpson and F. Dervin (Eds.) The Meaning of Criticality in Education Research: Reflecting on Critical Pedagogy. London: Palgrave Macmillan;

 

Bekar, M & Christiansen, S. (2018). Computer-mediated communication. In Liontas, J. I.

(Ed.). (2018). The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Oxford:

Wiley Blackwell.

 

Bekar, M. (2018). Assessing English Linguistic Knowledge and Writing Skills in Secondary Schools Through State Matura Exam: The Case of Macedonia. For the collection Professionalizing second language writing. New York: Routledge.

 

Bekar, M. (2017). Alignment in Online Text-Based Chats: Cross-Cultural Case Study ResearchESIDRP Proceedings. Proceedings of the ESIDRP International Conference: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice (ESIDRP). Skopje: Ss Cyril and Methodius University.

 

Беќар, М. (2016). Улогата и влијанието на интерперсоналните медиуми врз општествените активности и друштвените односи. [The role and impact of interpersonal media on social activities and relations]. Годишен зборник на трудови на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“, 41-42 [Annual collected works at the Faculty of Philology 41-42], (2016), Скопје: Филолошки факултет ,,Блаже Конески“.

 

Bekar, M. (2015). Language, writing, and social (inter)action: An analysis of

text-based chats in Macedonian and English (Doctoral dissertation).Purdue University. Ann Arbor: ProQuest/UMI, 2015. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. (Publication No. AAT 3719022).

 

Bekar, M., Doroholschi, C., Yakhontova, T., & Kruse, O. (2015).“Educational Genres in Eastern Europe: A Comparison of the Genres in the Humanities Departments of Three Countries”, Journal of Academic Writing, vol 5, issue 1.