д-р Катерина Велјановска,
редовен професор

e-mail:

k.veljanovska@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 422

Термини за консултации:

вторник: 13:00 – 14:00

 

Настава на додипломски студии:

Лексикологија на македонскиот јазик

Фразеологија на македонскиот јазик

Македонски јазик 3 и 4

Лексикологија со фразеологија на македонскиот јазик

Настава на постдипломски студии:

Современи актуелни проучувања на македонскиот јазик