д-р Октај Ахмед,
редовен професор
e-mail:oktay@flf.ukim.edu.mk, oktayahmed@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 301
Термини за консултации:среда, 13-15 часот.
Настава на додипломски студии:

Морфологија на турскиот јазик

Синтакса на турскиот јазик

Настава на постдипломски студии:

Граматика на турскиот јазик

Современ турски јазик

Лингвостилистика на турскиот јазик

Настава на докторски студии:

Деривативна морфологија на турскиот јазик

Корпус базиран истражувања на турскиот јазик Морфосинтакса на турскиот јазик