Конкурс 2022/2023

Пријавување на нови студенти на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во уч. 2022/2023 г.

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ: Пријавувањето на кандидатите за упис на прв циклус студии на  Филолошки факултет „Блаже Конески“ во учебната 2022/2023 година во третиот уписен рок ќе се врши по електронски пат на 28.9.2022 г.

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: Пријавувањето на кандидатите за упис на втор циклус студии на Филолошки факултет „Блаже Конески“ во учебната 2022/2023 година во првиот уписен рок ќе се врши по електронски пат од 19.9. до 27.9.2022 г.

Пред пријавувањето кандидатите задолжително треба да се регистрираат и да извршат електронско пријавување преку iKnowсистемот за идни студенти на УКИМ на www.upisi.ukim.mk.

Бројот на пријавата којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Покрај пријавувањето во iKnow-системот (ПРВ ЧЕКОР) кандидатите се должни да се пријават и електронски со испраќање на електронска порака (ВТОР ЧЕКОР).

ПРВ ЧЕКОР

Упатство за регистрирање и пополнување на електронската пријава во iKnow-системот (upisi.ukim.mk)

Отворете ја веб-страницата www.upisi.ukim.mk.

Најпрво треба да отворите кориснички профил следeјќи го линкот „Регистрирај се“, дури и ако сте се регистрирале во минатите уписни рокови, бидејќи корисничките имиња се избришани. Откако еднаш ќе отворите кориснички профил, при секое најавување во системот, користете го истото корисничко име и лозинка – не отворајте нов профил. Пријавата можете да ја менувате во целост сè додека не кликнете на копчето ПРАТИ.

iKnowсистемот (upisi.ukim.mk) овозможува автоматско генерирање на дел од потребните документи: интерен пријавен лист, универзитетски пријавен лист, изјава за национална припадност, и преглед на пополнета уплатница, врз база на внесените податоци на кандидатот.

Со користење на iKnowсистемот (upisi.ukim.mk), кандидатите имаат можност да избегнат евентуални грешки во пополнувањето на податоците, можат да ги менуваат внесените податоци сè додека не кликнат на копчето ПРАТИ, а сите автоматски генерирани документи може да си ги отпечатат дома и само да ги донесат на Факултетот на денот на запишувањето.

ВТОР ЧЕКОР

Пријавување и испраќање скенирани/сликани документи на електронска адреса (e-mail) и прикачување на iKnow-системот (upisi.ukim.mk) – дозволена големина на документ: 2.0MB и дозволен тип на документ: pdf, png, jpg, jpeg, zip

1. Пријавувањето на кандидатите и испраќањето скенирани/сликани документи се врши електронски со испраќање на електронска порака.

Во зависност на која студиска програма конкурирате пријавувањето го правите на соодветната електронска адреса:

Постдипломски студии

СТУДИСКА ПРОГРАМА

postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

Електронска адреса (e-mail)

– Македонски јазик

mj2022@flf.ukim.edu.mk

– Словенечки јазик и книжевност – преведувачка насока

slo2022@flf.ukim.edu.mk

– Македонска книжевност

mk2022@flf.ukim.edu.mk

– Албански јазик и книжевност наставна насока

alb2022@flf.ukim.edu.mk

– Албански јазик и книжевност преведување и толкување – немајчин

albpitn2022@flf.ukim.edu.mk

– Албански јазик и книжевност преведување и толкување – мајчин

albpitm2022@flf.ukim.edu.mk

– Турски јазик и книжевност – мајчин

turm2022@flf.ukim.edu.mk

– Турски јазик и книжевност – немајчин

turn2022@flf.ukim.edu.mk

– Француски јазик –наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво)

fr2022@flf.ukim.edu.mk

– Двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност-филолошка насока

fr-ro2022@flf.ukim.edu.mk

– Романски јазик и книжевност-филолошка насока

ro2022@flf.ukim.edu.mk

– Шпански јазик и книжевност

sp2022@flf.ukim.edu.mk

– Руски јазик (почетно ниво)

rus2022@flf.ukim.edu.mk

– Полски јазик (почетно ниво)

pol2022@flf.ukim.edu.mk

– Двојазични славистички студии – руски и полски јазик (почетно ниво)

rus-pol2022@flf.ukim.edu.mk

– Германски јазик и книжевност

ger2022@flf.ukim.edu.mk

– Англиски јазик и книжевност

ang2022@flf.ukim.edu.mk

– Општа и компаративна книжевност

okk2022@flf.ukim.edu.mk

– Преведување и толкување

– англиски/француски / – англиски/германски

pitang2022@flf.ukim.edu.mk

– Преведување и толкување

-француски/англиски / -француски/германски

pitfr2022@flf.ukim.edu.mk

– Преведување и толкување

-германски/англиски / -германски/француски

pitger2022@flf.ukim.edu.mk

– Италијански јазик и книжевност

it2022@flf.ukim.edu.mk


2.
Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат
бројот на пријавата што автоматски им го генерирал iKnow-системот (upisi.ukim.mk) за електронско пријавување.

3. Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) потребните документи за пријавување. Документите што се прикачуваат задолжително треба да бидат скенирани/сликани од оригиналниот документ. Документите може да бидат скенирани или сликани и со мобилен телефон и потоа да се прикачат во прилог на пријавата. Препорачуваме пријавата да се пополнува на компјутер/лаптоп. Дозволена големина на документ: 2.0MB и дозволен тип на документ: pdf, png, jpg, jpeg, zip.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ (скенирани/сликани што се прикачуваат на iKnow-системот/upisi.ukim.mk и се испраќат по e-mail)

 • Образец А1 (линк за преземање)
 • Универзитетски пријавен лист (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Оригинални свидетелства од сите класови
 • Документ за положена државна матура (Оригинално свидетелство за завршено средно образование)*
 • Извод од матична книга на родените
 • Доказ за државјанство на Р. Северна Македонија (уверение или решение)
 • Административна такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ххх-03161; Конто 722313 00) (види пример / ознаки на општините)
 • Уплатница за уплатени 300 денари на жиро сметка на Филолошки факултет „Блаже Конески“ за конкурирање на студиските програми без проверка на знаења и умеења (види пример)
 • Универзитетски пријавен лист (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Интерен пријавен лист (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за национална припадност (се приложува само ако во свидетелствата и во дипломите не е наведена националната припадност) (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за согласност за лични податоци (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за согласност за кофинансирање на студииите (линк за преземање)

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

 • Кандидатите кои конкурираат за ВОНРЕДНО СТУДИРАЊЕ освен горенаведените ги поднесуваат и следните документи:

 – нотарски заверен образец М1/М2 или

 – лекарско уверение од Студентската поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

 • Кандидатите кои конкурираат за упис, а остваруваат право согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РСМ и членовите на нивните семејства (1. припадникот на безбедносните сили, 2. децата на загинат или починат припадник и 3. децата на воен инвалид од I до VII група воен инвалидитет) и со Законот за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства покрај горенаведените документи при пријавувањето поднесуваат и документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. 

Дополнителното доставување документ за овие кандидати не се зема предвид.

 • Соодветна документација за: лица без родители, лица од прв и втор степен на инвалидност, воени инвалиди или лица растени во домови за напуштени деца.

За останатите категории на кандидати се применуваат одредбите од Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

При евентуални технички проблеми при пријавувањето пишете на: admin@flf.ukim.edu.mk

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ (скенирани/сликани што се прикачуваат на iKnow-системот/upisi.ukim.mk и се испраќат по e-mail)

 • Образец А1 (линк за преземање)
 • Универзитетски пријавен лист (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Оригинални свидетелства од сите класови
 • Документ за положена државна матура (Оригинално свидетелство за завршено средно образование)*
 • Извод од матична книга на родените
 • Доказ за државјанство на Р. Северна Македонија (уверение или решение)
 • Административна такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ххх-03161; Конто 722313 00) (види пример / ознаки на општините)
 • Уплатница за уплатени 300 денари на жиро сметка на Филолошки факултет „Блаже Конески“ за конкурирање на студиските програми без проверка на знаења и умеења (види пример)
 • Универзитетски пријавен лист (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Интерен пријавен лист (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за национална припадност (се приложува само ако во свидетелствата и во дипломите не е наведена националната припадност) (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за согласност за лични податоци (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи (се печати од електронската пријава на iknow-системот/upisi.ukim.mk)
 • Изјава за согласност за кофинансирање на студииите (линк за преземање)

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

 • Кандидатите кои конкурираат за ВОНРЕДНО СТУДИРАЊЕ освен горенаведените ги поднесуваат и следните документи:

 – нотарски заверен образец М1/М2 или

 – лекарско уверение од Студентската поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

 • Кандидатите кои конкурираат за упис, а остваруваат право согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РСМ и членовите на нивните семејства (1. припадникот на безбедносните сили, 2. децата на загинат или починат припадник и 3. децата на воен инвалид од I до VII група воен инвалидитет) и со Законот за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства покрај горенаведените документи при пријавувањето поднесуваат и документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. 

Дополнителното доставување документ за овие кандидати не се зема предвид.

 • Соодветна документација за: лица без родители, лица од прв и втор степен на инвалидност, воени инвалиди или лица растени во домови за напуштени деца.

За останатите категории на кандидати се применуваат одредбите од Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

При евентуални технички проблеми при пријавувањето пишете на: admin@flf.ukim.edu.mk

На Филолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2022/2023 година може да се запишат следниов број студенти:

Студиска групаРедовниКофинансирањеВонредни
Македонски јазик и јужнословенски јазици464015
– македонски јазик323010
– словенечки јазик и книжевност – преведувачка насока14105
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности33308
Албански јазик и книжевност34555
– наставна насока5255
– преведување и толкување – немајчин15150
– преведување и толкување – мајчин14150
Турски јазик и книжевност472020
– турски јазик и книжевност – мајчин241010
– турски јазик и книжевност – немајчин231010
Романски јазици и книжевности784524
– француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво)271010
– двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – филолошка насока1555
– романски јазик и книжевност – филолошка насока20105
– шпански јазик и книжевност16204
Славистика442020
– руски јазик (почетно ниво)201010
– полски јазик (почетно ниво)955
– двојазични славистички студии- руски и полски јазик (почетно ниво)1555
Германски јазик и книжевност133013
Англиски јазик и книжевност0222
Општа и компаративна книжевност18309
Преведување и толкување43780
– англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик0280
– француски јазик/англиски јазик и француски јазик/германски јазик22250
– германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик21250
Италијански јазик и книжевност13259
Студиска групаРедовниКофинансирањеВонредниВкупно
Македонски јазик и јужнословенски јазици
- македонски јазик33301073
- словенечки јазик и книжевност - преведувачка насока1410529
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности3430973
Албански јазик и книжевност
- наставна насока1325543
- преведување и толкување - немајчин1515030
- преведување и толкување - мајчин1415029
Турски јазик и книжевност
- турски јазик и книжевност – мајчин25101045
- турски јазик и книжевност – немајчин23101043
Романски јазици и книжевности
- француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво)27101047
- двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – филолошка насока155525
- романски јазик и книжевност – филолошка насока2010535
- шпански јазик и книжевност1720441
Славистика
- руски јазик (почетно ниво)21101041
- полски јазик (почетно ниво)95519
- двојазични славистички студии- руски и полски јазик (почетно ниво)155525
Германски јазик и книжевност16301460
Англиски јазик и книжевност029231
Општа и компаративна книжевност21301061
Преведување и толкување
- англиски јазик/француски јазик и англиски јазик/германски јазик030030
- француски јазик/англиски јазик и француски јазик/германски јазик2425049
- германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик2125046
Италијански јазик и книжевност1425948
Рокови за пријавување и запишување за прв циклус студии

Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

 Прв рокВтор рокТрет рок
Пријавување на кандидатите30.8. и 31.8.202215 и 16.9.202228.9.2022
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)2.9.202220.9.202229.9.2022
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)7.9.202223.9.2022 29.9.2022
Запишување на кандидатите12.9.и 13.9.202226.9.202230.9.2022

Забелешка:
По реализацијата на вториот уписен рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, бројот на слободни места за запишување во третиот уписен рок во учебната 2022/2023 г., ќе биде објавен на на интернет страниците на единиците

Рокови за пријавување и запишување за втор циклус студии
 Прв рокВтор рок 
Пријавување на кандидатите19 до 27.9.20227 до 17.2.2023 
Запишување на кандидатите3 и 4.10.202221 до 23.2.2023 

 

Документи за запишување

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
1. Индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3)
3. Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, (да се наведе факултетот – носител на студиската програма), на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.
Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.