д-р Лидија Танушевска,
вонреден професор

e-mail:

lidkapol@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 457

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

 

 

 

 

 

 

Настава на постдипломски студии:

Книжевност во словенски контекст 1-8

Теорија на преведувањето 1-2

Деловен превод 1-4

Книжевен превод 1-2

Анализа на преводни текстови 1-2

Терминологија 1-2

 

Наративот на полската репортажа во словенски контекст

Полско-чешко-руски книжевни релации