д-р Лучиана Гуидо Шремпф, редовен професор

e-mail:

guidoluciana5@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 412

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Контрастивна анализа на македонскиот и

италијанскиот јазик 1 и 2

Италијанска култура и општествен контекст 1 и 2

Практика на преведувањето од македонски кон италијански јазик

Современ италијански јазик 7 и 8

Настава на постдипломски студии:

Рекламите во наставата по италијански јазик

Контрастивна анализа на говор и терминологија