д-р Маријана Ѓорѓиева,
доцент

e-mail:

gmarijana@mt.net.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 486

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Германскојазична книжевност 1, 2, 3 и 4

Книжевното творештво на Јохан Волфганг фон Гете

Драмското творештво на Фридрих Шилер