д-р Милица Миркуловска, 
редовен професор

e-mail:

milicamirkulovska@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 457

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Настава на постдипломски студии:

Настава на докторски студии:

ПОЛСКИ ГОВОР, ИЗРАЗ, КУЛТУРА 1-8

ПОЛСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА 1-6

МЕЃУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА 1-2

Славистика

Полски симултан и консекутивеен превод

Полска терминологија

Полска граматика и прагматика 1-2

Електронски јазични ресурси на полскиот,

чешкиот и рускиот јазик и нивна

примена во лингвистичките проучувања

ТИПОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛСКИОТ ЈАЗИК

 – ГРАМАТИКА И УЗУС – СИНХРОНИЈА И ДИЈАХРОНИЈА