д-р Мира Беќар, вонреденпрофесор

e-mail:

mirabekar@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 456

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 5 и 6

Вовед во применета лингвистика

Контрастивна анализа на англискиот и македонскиот јазик

Настава на постдипломски студии:

Критичка анализа на пишан и говорен дискурс