д-р Наташа Стојановска-Илиевска, вонреден професор

e-mail:

stojanovskailievska@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 453

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на англискиот јазик – Синтакса 1 и 2

Современ англиски јазик 3 и 4

Настава на постдипломски студии:

Контрастивни јазични проучувања