Катедра за општа и компаративна книжевност
Студиска програма | Акредитација 2023:
Општа и компаративна книжевност – културолошка насока
ПРВА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Прв семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ОКК-2023-з-1-1Компаративна митологијапрв306
ОКК-2023-з-1-2Антички поетикипрв306
ОКК-2023-з-1-3Теорија на книжевноста 1прв306
ОКК-2023-з-1-4Општа лингвистика 1прв404
ОКК-2023-з-1-5Современ македонски јазик 1прв224
ОКК-2023-з-1-6Класичен јазик 1 (латински/старогрчки/старословенски)-старогрчки јазикпрв224
ОКК-2023-з-1-6Класичен јазик 1 (латински/старогрчки/старословенски)-латински јазикпрв224
ОКК-2023-з-1-6Класичен јазик 1 (латински/старогрчки/старословенски)-старословенски јазикпрв224
Втор семестар
ОКК-2023-з-2-1Древниот Близок Истоквтор306
ОКК-2023-з-2-2Хуманизам и ренесансавтор306
ОКК-2023-з-2-3Теорија на книжевноста 2втор306
ОКК-2023-з-2-4Општа лингвистика 2втор404
ОКК-2023-з-2-5Класичен јазик 2 (латински/старогрчки/старословенски)-старогрчки јазиквтор224
ОКК-2023-з-2-5Класичен јазик 2 (латински/старогрчки/старословенски)-старословенски јазиквтор224
ОКК-2023-з-2-5Класичен јазик 2 (латински/старогрчки/старословенски)-латински јазиквтор224
ОКК-2023-з-2-6Современ македонски јазик 2втор224
ВТОРА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Трет семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ОКК-2023-з-3-1Мит, религија, книжевностТрет306
ОКК-2023-з-3-2КласицизамТрет306
ОКК-2023-з-3-3Фикција, факти и репрезентацијаТрет306
ОКК-2023-з-3-5Глобалниот среден векТрет304
ОКК-Н-2023-л1-3Изборен наставен предмет од Листа 1Трет4
Флф-2023-л2-3Изборен наставен предмет од Листа 2Трет4
Четврти семестар
ОКК-2023-з-4-1Романтизамчетврти306
ОКК-2023-з-4-2Книжевноста и ликовните уметностичетврти306
ОКК-2023-з-4-3Аспекти и форми на фикцијатачетврти306
ОКК-2023-з-4-5Поетика на ориенталните книжевностичетврти304
ОКК-Н-2023-л1-4Изборен наставен предмет од Листа 1четврти4
Флф-2023-л2-4Изборен наставен предмет од Листа 2четврти4
ТРЕТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Петти семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ОКК-2023-з-5-1СимболизамПетти306
ОКК-2023-з-5-2Критички методиПетти306
ОКК-2023-з-5-3Теорија на книжевни дискурси 1Петти306
ОКК-2023-з-5-5Теории на идентитет и транснационална литератураПетти304
ОКК-Н-2023-л1-5Изборен наставен предмет од Листа 1Петти4
Флф-2023-л2-5Изборен наставен предмет од Листа 2Петти4
Шести семестар
ОКК-2023-з-6-1Модернизам и авангарда на 20. векШести306
ОКК-2023-з-6-2Психоаналитичка критикаШести306
ОКК-2023-з-6-3Теорија на книжевни дискурси 2Шести306
ОКК-2023-з-6-5Компаративни читањаШести304
ОКК-Н-2023-л1-6Изборен наставен предмет од Листа 1шести4
Флф-2023-л2-6Изборен наставен предмет од Листа 2шести4
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Седми семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ОКК-2023-з-7-1Постмодернизамседми306
ОКК-2023-з-7-2Постколонијална критикаседми306
ОКК-2023-з-7-3Книжевност, филм и култураседми306
ОКК-2023-з-7-5Законот како книжевност и култураседми214
ОКК-Н-2023-л1-7Изборен наставен предмет од Листа 1седми4
Флф-2023-л2-7Изборен наставен предмет од Листа 2седми4
Осми семестар
ОКК-2023-з-8-1Роман на 20. и 21. векОсми305
ОКК-2023-з-8-2Феминистичка критика Осми305
ОКК-2023-з-8-3Рецепција и интерпретација на книжевноста и културатаОсми305
ОКК-2023-з-8-5Сценариото како уметност на нарацијатаОсми304
ОКК-2023-з-8-6Дипломски трудОсми3
ОКК-Н-2023-л1-8Изборен наставен предмет од Листа 1Осми4
Флф-2023-л2-8Изборен наставен предмет од Листа 2Осми4

Од изборните предмети студентот бира еден предмет во семестар.

НАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ЛИСТА 1
Трет семестарИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИСемсестарПредавањеВежбиЕктс
Код на предметот
ОКК-К-2023-л1-3-1Текстуалност, сексуалност, културатрет204
ОКК-К-2023-л1-3-2Книжевна фантастикатрет204
Четврти семестар
ОКК-К-2023-л1-4-1Медиумска писменост / критичко читањечетврти204
ОКК-К-2023-л1-4-2Креативно пишувањечетврти204
Петти семестар
ОКК-К-2023-л1-5-1Меморијата и носталгијата во фотографијата и книжевностапетти204
ОКК-К-2023-л1-5-2Книжевност и музикапетти204
Шести семестар
ОКК-К-2023-л1-6-1Книжевна антропологијашести204
ОКК-К-2023-л1-6-2Романтизам и реализам: преиспитување на границитешести204
Седми семестар
ОКК-К-2023-л1-7-1Поетика на егзил и (не)вдоменостседми204
ОКК-К-2023-л1-7-2Книжевноста и политичките теории на тоталитаризамотседми204
Осми семестар
ОКК-К-2023-л1-8-1Психоанализа и книжевностосми204
ОКК-К-2023-л1-8-2Историографска метафикцијаосми204
ОКК-К-2023-л1-8-3Усмена, популарна и постмодерна книжевност и култураОсми204
ОКК-К-2023-л1-8-4Спорт и здравјеОсми4

Од изборните предмети студентот бира еден предмет во семестар.

НАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ЛИСТА 2
Трет семестарИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Код на предметот
Флф-2023-л2-3-1Корејски јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-2Кинески јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-3Јапонски јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-5Вовед во општата лингвистика 1трет224
Флф-2023-л2-3-4Словенечка книжевност и културатрет404
Флф-2023-л2-3-6Текстуалност, сексуалност, културатрет204
Флф-2023-л2-3-7Книжевна фантастикатрет204
Флф-2023-л2-3-8Глобалниот Среден вектрет204
Флф-2023-л2-3-12Македонски јазик-вештини на пишувањетрет224
Флф-2023-л2-3-10Митопоетикатрет224
Флф-2023-л2-3-12Албански јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-13Историја на турската култура и цивилизација 1трет224
Флф-2023-л2-3-14Германски јазик за Филолошкиот факултет 1трет024
Флф-2023-л2-3-15Украински јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-16Француски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-17Шпански јазик 1трет044
Флф-2023-л2-3-18Португалски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-19Романски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-20Руски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-21Полски јазик 1трет314
Флф-2023-л2-3-22Чешки јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-23Словенечки јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-24Хрватски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-25Српски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-26Италијански јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-27Турски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-28Унгарски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-29Деловна англиска комуникацијатрет204
Флф-2023-л2-3-30Утопии и дистопиитрет204
Флф-2023-л2-3-31Полска цивилизација 1трет314
Флф-2023-л2-3-31Уснокнижевни транспозиции во македонската книжевност и културатрет314
Флф-2023-л2-3-34Современ македонски јазик 3трет224
Четврти семестар
Флф-2023-л2-4-1Корејски јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-2Кинески јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-3Јапонски јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-4Вовед во општата лингвистика 2четврти224
Флф-2023-л2-4-5Хрватска книжевност и културачетврти404
Флф-2023-л2-4-6Креативно пишувањечетврти204
Флф-2023-л2-4-7Поетика на ориенталните книжевностичетврти204
Флф-2023-л2-4-8Медиумска писменост и критичко читањечетврти204
Флф-2023-л2-4-11Медиумска писменост четврти204
Флф-2023-л2-4-9Книжевност, филм и културачетврти204
Флф-2023-л2-4-10Фразеологија на македонскиот јазикчетврти224
Флф-2023-л2-4-12Словенска митологијачетврти224
Флф-2023-л2-4-13Вовед во имагологијачетврти224
Флф-2023-л2-4-14Албански јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-15Историја на турската култура и цивилизација 2четврти224
Флф-2023-л2-4-16Германски јазик за Филолошкиот факултет 2четврти024
Флф-2023-л2-4-17Украински јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-18Француски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-19Шпански јазик 2четврти044
Флф-2023-л2-4-20Португалски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-21Романски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-22Италијански јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-23Руски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-24Полски јазик 2четврти314
Флф-2023-л2-4-25Чешки јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-26Словенечки јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-27Хрватски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-28Српски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-29Турски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-30Унгарски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-31Полска цивилизација 2четврти314
Флф-2023-л2-4-32Лингвистичка анализа четврти214
Флф-2023-л2-4-33Историја на англискиот јазикчетврти204
Флф-2023-л2-4-37Современ македонски јазик 4четврти204
Флф-2023-л2-4-38Македонски јазик-култура на говорчетврти224
Петти семестар
Флф-2023-л2-5-1Корејски јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-2Кинески јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-3Јапонски јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-4Српска книжевност и културапетти224
Флф-2023-л2-5-5Меморија и носталгија во фотографија и книжевностпетти204
Флф-2023-л2-5-6Книжевност и музикапетти204
Флф-2023-л2-5-7Теории на идентитет и транс-национална книжевностпетти204
Флф-2023-л2-5-8Македонскиот јазик во балкански контекстпетти224
Флф-2023-л2-5-9Социолингвистика – македонски јазикпетти224
Флф-2023-л2-5-10Книжевност за деца 1петти224
Флф-2023-л2-5-11Македонската културна традиција во европски контекстпетти224
Флф-2023-л2-5-12Албански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-13Турско-македонските јазични и културни врски низ историјата 1петти224
Флф-2023-л2-5-14Германски јазик за Филолошкиот факултет 3петти224
Флф-2023-л2-5-15Украински јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-16Француски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-17Шпански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-18Португалски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-19Романски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-20Италијански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-21Руски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-22Полски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-23Чешки јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-24Словенечки јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-25Хрватски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-26Српски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-27Турски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-28Унгарски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-29Полска цивилизација 3петти224
Флф-2023-л2-5-30Интеркултурна комуникацијапетти204
Флф-2023-л2-5-31Есејот во англофонската книжевностпетти204
Флф-2023-л2-5-35Современ македонски јазик 5петти224
Шести семестар
Флф-2023-л2-6-1Корејски јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-2Кинески јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-3Јапонски јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-4Бугарска книжевност и културашести224
Флф-2023-л2-6-5Романтизам и реализам: преиспитување на границитешести204
Флф-2023-л2-6-6Книжевна антропологијашести204
Флф-2023-л2-6-7Компаративни читањашести204
Флф-2023-л2-6-8Законот како книжевност и културашести204
Флф-2023-л2-6-9Прагматика – македонски јазикшести224
Флф-2023-л2-6-10Македонскиот јазик во јужнословенски контекстшести224
Флф-2023-л2-6-11Книжевност за деца 2шести224
Флф-2023-л2-6-12Културолошки, филозофски и социолошки проучувањашести214
Флф-2023-л2-6-13Албански јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-14Турско-македонските јазични и културни врски шести224
Флф-2023-л2-6-15Германски јазик за Филолошкиот факултет 4шести024
Флф-2023-л2-6-16Украински јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-17Француски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-18Шпански јазик 4шести044
Флф-2023-л2-6-19Португалски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-20Романски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-21Италијански јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-22Руски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-23Полски јазик 4шести314
Флф-2023-л2-6-24Чешки јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-25Словенечки јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-26Хрватски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-27Српски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-28Турски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-29Унгарски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-30Полска цивилизација 4шести314
Флф-2023-л2-6-31Семантика – англиски јазикшести204
Флф-2023-л2-6-32Семантика – македонски јазикшести204
Флф-2023-л2-6-33Дискурзивна анализа во наставаташести224
Флф-2023-л2-6-37Современ македонски јазик 6шести224
Седми семестар
Флф-2023-л2-7-1Корејски јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-2Кинески јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-3Јапонски јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-4Поетика на егзил и (не)вдоменостседми214
Флф-2023-л2-7-5Книжевност и политички теории на тоталитаризмотседми204
Флф-2023-л2-7-6Психолингвистикаседми224
Флф-2023-л2-7-7Граматичка семантикаседми224
Флф-2023-л2-7-8Односи со јавностаседми224
Флф-2023-л2-7-9Приказната и спектаклотседми224
Флф-2023-л2-7-10Албански јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-11Современа турска кинематографија 1седми224
Флф-2023-л2-7-12Германски јазик за Филолошкиот факултет 5седми024
Флф-2023-л2-7-13Украински јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-14Француски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-15Шпански јазик 5седми044
Флф-2023-л2-7-16Португалски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-17Романски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-18Италијански јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-19Италијанскиот роман и филмседми224
Флф-2023-л2-7-20Руски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-21Полски јазик 5седми314
Флф-2023-л2-7-22Чешки јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-23Словенечки јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-24Хрватски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-25Српски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-26Турски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-27Унгарски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-28Полска цивилизација 5седми314
Флф-2023-л2-7-29Социолингвистика – англиски јазик седми204
Флф-2023-л2-7-30Стратегии на учење седми204
Флф-2023-л2-7-34Современ македонски јазик 7седми224
Осми семестар
Флф-2023-л2-8-1Корејски јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-2Кинески јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-3Јапонски јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-4Психоанализа и книжевностосми204
Флф-2023-л2-8-5Историографска метафикцијаосми204
Флф-2023-л2-8-6Сценариото како уметност на нарацијатаосми204
Флф-2023-л2-8-7Прагматика на дискурсотосми224
Флф-2023-л2-8-9Херменевтика и семиологијаосми214
Флф-2023-л2-8-10Албански јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-11Современа турска кинематографија 2осми224
Флф-2023-л2-8-12Германски јазик за Филолошкиот факултет 6осми024
Флф-2023-л2-8-13Украински јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-14Француски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-15Шпански јазик 6осми044
Флф-2023-л2-8-16Португалски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-17Романски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-18Италијански јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-19Италијанизмите во македонскиот јазикосми204
Флф-2023-л2-8-20Руски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-21Полски јазик 6осми314
Флф-2023-л2-8-22Чешки јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-23Словенечки јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-24Хрватски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-25Српски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-26Турски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-27Унгарски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-28Полска цивилизација 6осми314
Флф-2023-л2-8-29Прагматика – англиски јазик осми214
Флф-2023-л2-8-30Следење и оценување во наставата по англиски како странски јазикосми204
Флф-2023-л2-8-32Усмена, популарна и постмодерна книжевност и култура осми204
Флф-2023-л2-8-33Современ македонски јазик 8осми224

Решение за акредитација на студиската програма Општа и компаративна книжевност – културолошка насока

Решение за почеток со работа на студиската програма Општа и компаративна книжевност – културолошка насока