д-р Осман Емин,
доцент

e-mail:

osmanemin@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Методика на турскиот јазик 1 и 2

Методика на турската книжевност 1 и 2

Нова турска книжевност 1 и 2

Современа турска книжевност 1 и 2

Турска книжевност за деца 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Историски развој на турската култура и цивилизација

Поетика на турската класична поезија