ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ”- СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024

Документите се поднесуваат физички во Одделението за студентски прашања на Факултетот

на 12 и 13 СЕПТЕМВРИ 2023 година од 8:30 до 15:30 часот

 1. Индекс и студентска легитимација
 2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )
 3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист од книжарницата на Факултетот)
 4. Потврда за уплата на 100/200 евра во денарска противвредност според средниот курс

      на Народната банка на РСМ на денот на плаќањето за партиципација. (пример)

Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

 • Назив на примачот: Буџет на РСМ – ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ”
 • Банка на примачот: НБРСМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10
 • Приходна шифра: 723012
 • Програма 41
 1. Потврда за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности

      на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,

      со назнака ИКСА на УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“, (пример)

 • жиро сметка 100000000063095
 • депонент: НБРСМ со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18
 • приходна шифра 723012,
 • програма 41

Овој надоместок го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти

(вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи).

Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишувањето на зимскиот семестар.

 1. Договор за студирање на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ (се подига на Факултет на денот на уписот)
 2. Потврда за уплата на 700 денари за: водич низ студиите, електронска евиденција и надомест за штети. (пример)

Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

 • Назив на примачот: Буџет на РМ – ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ Банка на примачот: НБРСМ
 • Сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10
 • Приходна шифра: 723012
 • Програма 41

* Напомена: Заради поефикасен упис ве молиме уплатите да ги извршите во локалните банки.