Промоции

Програма

75 години Филолошки факултет и
100 години од раѓањето на Блаже Конески

15 декември 2021 г. (среда)

Промоција на јубилејни и актуелни изданија

10:00 – 10:45 ч. 

„100 години Блаже Конески“
промотор: проф. д-р Анастасија Ѓурчинова

Монографија 75 години Филолошки факултет „Блаже Конески“
промотор: проф. д-р Искра Пановска-Димкова и проф. д-р Ирина Бабамова

Годишен зборник
промотор: проф. д-р Лидија Капушевска-Дракулевска

Еден преведувачки опит
промотор: проф. д-р Зоран Анчевски

Италијанистиката во третиот милениум (зборник од трудови од научен собир)
промотор: проф. д-р Александра Саржоска

сп. Славистички студии бр. 19 и 20
промотор: проф. д-р Милица Миркуловска

11:00 – 11:20 ч.

Филолошката критика на Конески
автор: проф. д-р Атанас Вангелов | промотор: проф. д-р Венко Андоновски

Лирската биографија на Конески
автор: проф. д-р Атанас Вангелов | промотор: проф. д-р Венко Андоновски

Времето на Конески
автор: проф. д-р Димитар Пандев | промотор: доц. д-р Бобан Карапејовски

Конески како тестамент
автор: проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска | промотор: проф. д-р Ангелина Бановиќ

11:30 – 12:00 ч.

Старословенска граматика
автор: проф. д-р Емилија Црвенковска | промотор: проф. д-р Димитар Пандев

Вовед во граматиката на италијанскиот јазик
автор: проф. д-р Руска Ивановска-Наскова | промотор: проф. д-р Александра Саржоска

Зборовните групи во турскиот јазик: теорија и анализа
автор: проф. д-р Октај Ахмед | промотор: проф. д-р Назим Ибрахим

Лингвистички студии за македонскиот јазик (том 1 и 2)
автор: проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова | промотор: проф. д-р Анета Дучевска

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84345691080?pwd=Ukp3VTZiMUs1NFdONTVRUWlGVHJYZz09

Meeting ID: 843 4569 1080
Passcode: 173946