д-р Румена Бужаровска,
вонреден професор

e-mail:

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 434

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Преведување од македонски на англиски јазик

 и обратно 1, 2, 3 и 4

Американска книжевност

Современа американска книжевност

Американски расказ

Другоста во американскиот расказ

Настава на постдипломски студии:

Хуморот како критика во американската култура и литература