д-р Силвана Симоска,
редовен професор

e-mail:

simoskasilvana@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 480

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Фонологија на германскиот јазик 1, 2

Лексикологија на германскиот јазик

Зборообразувањето во германскиот јазик

Контрастивна анализа (германски-македонски) 1, 2 (изборен)

Основи на германскиот правопис 1, 2 (изборен)

Подготовка за преведувањето и за толкувањето (германски)

Двонасочно толкување (германски-македонски)

Германски јазик 3, 4, 7, 8

Толкување од македонски на германски јазик и обратно 3, 4

Настава на постдипломски студии:

Меѓујазични и меѓукултурни аспекти на (евро)

Фразеологизмите

Германско-македонски контрастивни проучувања

Ортографија и ортоепија на германскиот јазик

Теорија и практика на толкувањето

Конференциско симултано толкување од германски

на македонски јазик и обратно 1,2

Консекутивно толкување од германски на

македонски јазик и обратно 1,2

Контрастивна анализа на говор и терминологија (германски)

Настава на докторски студии:

Текст-лингвистика: структурата на текстот

Лексичката семантика и нејзината репрезентација

во менталниот лексикон

Процесот на усвојувањето на јазикот:

прв и втор (странски) јазик