д-р Соња Витанова-Стрезова, редовен професор

e-mail:

novasonja@yahoo.co.uk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 465

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Англиска книжевност 3 и 6

Конференциско толкување 3 и 4

Настава на постдипломски студии:

Англосаксонски книжевни теории

Модерна и постмодерна британска проза

Настава на докторски студии:

Модерна англо-американска проза

Постмодерни тенденции во англо-американската проза

 и критика

Романтизам и викторијанска епоха