м-р Валентина Милошевиќ-Симоновска,
виш лектор

e-mail:

valemilosim@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 483

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Современ италијански јазик 1, 2, 3 и 4

Италијанскиот јазик во првата половина на ХХ век