м-р Жанета Савиќ,
лектор

e-mail:

zaneta.savik@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ германски јазик 1 и 2

Современ германски јазик  5, 6, 7 и 8

Лексикологија на германскиот јазик

Зборообразувањето во германскиот јазик