д-р Зорица Николовска,
редовен професор

e-mail:

zorica.nikolovska@hotmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 486

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Германскојазичната книжевност 5, 6, 7 и 8

Германскојазичната книжевност за деца и млади – (изборен)

Поетскиот свет на Р. М. Рилке – (изборен)

Преведување од германски на македонски јазик и обратно 3

Преведување од германски на македонски јазик и обратно 4

Треминологија 2 (политички науки) – (изборен)

Терминологија 5 (економија) – (изборен)

Настава на постдипломски студии:

Консекутивно толкување од македонски на

 германски јазик и обратно

Поетиката на просторот и времето во австриското

книжевно писмо

Преведувањето на книжевни текстови како

 ре-креативна дејност

Настава на докторски студии:

Поетиката на германскојазичниот расказ