д-р Зорица Трајкова,
вонреден професор

e-mail:

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 432

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 3 и 4

Социолингвистика

Вовед во прагматика

Настава на постдипломски студии:

Меѓукултурна прагматика