Работилница CLASSLA-Express

 

Користење корпуси во јазични истражувања

4.6.2024 г.

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 

Предавач:

Јелена Паризоска

Универзитет во Загреб