д-р Анастазија Киркова-Наскова, вонреден професор

e-mail:

akirkova@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 434

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на англискиот јазик – Морфологијал 1 и 2

Граматика на англискиот јазик – Фонетика и фонологија 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Научноистражувачки методологии