Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2019 година

Годишен план за јавни набавки за 2018 година

Измена и дополнување на Годишен план за јавни набавки за 2018 година