д-р Фатима Хоџин,
лектор

e-mail:

fatimahocin@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 464

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ турски јазик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Писмено и усно изразување  1 и 2

Основи на правопис и правоговор 1 и 2