IN MEDIAS RES

Списание на студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

 IN MEDIAS RES

Online ISSN 2955-229X

Објавено : 2023 – 12 – 28

Издава:

Филолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Излегува:
Квартално, во електронски формат
Уреднички одбор:
Андреј Медиќ Лазаревски, главен и одговорен уредник; Катедра за општа и компаративна книжевност
Ангела Бошкоска, Катедра за општа и компаративна книжевност
Марија Велинова, Катедра за општа и компаративна книжевност
Михаела Стевковска, Катедра за општа и компаративна книжевност
Благоја Јовановски, Катедрата за англиски јазик и книжевност
Марија Наумоска, Катедра за македонска книжевност и култура
Тамара Николовска, Катедра за англиски јазик и книжевност
Координатор:
проф. д-р Зорица Т. Стрезовска, професорка на Катедрата за англиски јазик и книжевност и
Претседателка на МААА
Јазично уредување:
Стефан Спасовски, Катедрата за македонски јазик
Благоја Јовановски, Катедрата за англиски јазик и книжевност
Техничко уредување и дизајн на

корица:
Ајнур Касо
Адреса на редакција и контакт:
бул. Гоце Делчев 9а (Филолошки факултет „Блаже Конески“), 1000 Скопје
e-mail: inmediasresflf@yahoo.com